HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser 1

1. Generelle oplysninger
Nedenstående Handelsbetingelser er gældende fra 17. december 2019 og er de gældende Handelsbetingelser for samhandel med

Virksomheden: IntegrateXL A/S
CVR-nr: 40550445
Adresse: Norddigesvej 4, 8240 Risskov
Mailadresse: info@integratexl.dk
Telefonnummer: +45 50 66 30 80

Handelsbetingelserne er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af IntegrateXL og har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og IntegrateXL. Handelsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne inklusive abonnementer. Der gælder særlige vilkår for abonnementer, som er beskrevet i abonnementsbetingelserne. Salg af IntegrateXL’s ydelser, software og kildekode er primært rettet mod erhvervsdrivende. IntegrateXL forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Handelsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Handelsbetingelser altid er tilgængelige på IntegrateXL’s hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil Kunden blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

2. Aftaleindgåelse
Tilbud fra IntegrateXL er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre andet er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, dersom leveringsbetingelserne ændres fra producentens eller rettighedsindehavers side. IntegrateXL forbeholder sig retten til at foretage ændringer i ydelserne indtil leveringstidspunktet, men IntegrateXL garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekræftelser som grundlag for leverancen. Oplysninger, som IntegrateXL har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. 

Ændringer i det individuelle tilbud eller i ordrebekræftelsen skal accepteres skriftligt af IntegrateXL. Afgivelse af ordrer eller modtagelse af varer/services er ensbetydende med accept af disse betingelser.

Ordrer kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende, når ordren efterfølgende er accepteret af IntegrateXL i form af en skriftlig ordrebekræftelse. 

Ønsker en af Parterne at ændre aftalen, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for IntegrateXL, når det er bekræftet skriftligt af IntegrateXL, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af IntegrateXL.

Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende IT-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til IntegrateXL til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for IntegrateXL, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.

Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt eller på anden måde forbundet med den ordre, disse salg- og leveringsbetingelser knytter sig til, vil salgs- og leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet aftales.

3. Ydelsernes omfang
De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres. 

Medmindre andet fremgår af aftalen, ejer IntegrateXL rettighederne til den udviklede kildekode, hvorfor Kunden alene opnår brugsrettighed denne.

Integrationsbehov til eksisterende produkter, opsætningsparametre mv. skal være oplyst skriftligt af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse og skal være beskrevet i aftalen for at kunne påberåbes af Kunden.

4. Parternes forpligtelser
Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår. IntegrateXL er til enhver tid forpligtet til at:

  • Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedr. indgåede aftaler.
  • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. IntegrateXL er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.
  • Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god IT-skik.
 

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for IntegrateXL’s opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

  • Yde IntegrateXL det fornødne samarbejde for udførelsen af IntegrateXL’s opgaver vedr. indgåede aftaler.
  • Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden IntegrateXL’s medarbejdere får adgang til Kundens IT-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori IntegrateXL er involveret (IntegrateXL tager, medmindre det er udtrykkeligt eller skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af IntegrateXL, og uanset om dataene opbevares på et IT-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).
  • Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens IT-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.
 

5. Pris og betalingsbetingelser
Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikringer og indkøbsomkostninger medfører, at IntegrateXL kan justere prisen. 

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling er IntegrateXL berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2% pr. måned samt kompensations- og rykkergebyr. IntegrateXL skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder IntegrateXL sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver IntegrateXL aftalen, har IntegrateXL ret til erstatning. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

6. Dokumentation
IntegrateXL udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser, medmindre andet er aftalt.

7. Levering og leveringstid
Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. En eventuel aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Leveringsstedet er angivet i ordrebekræftelsen. Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når IT-udstyr og/eller IT-programmel er implementeret og overleveret af IntegrateXL. For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løbende, efterhånden som ydelserne udføres af IntegrateXL.

8. Forsinkelse og udskydelse
Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

9. Aflysning og flytning
I tilfælde af, at Kunden ønsker at aflyse eller flytte konsulentopgaver, installationer eller lignende, vil dette alene kunne ske i overensstemmelse med IntegrateXL’s til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Kunden er herunder gjort opmærksom på, at alt afhængigt af varslet omkring aflysning/flytning vil Kunden blive opkrævet hel eller delvist betaling i henhold til oprindelig indgået aftale.

10. Ændringer
Kunden må ikke uden samtykke foretage ændringer i IntegrateXL’s kildekode eller software. Hvis dette sker, er IntegrateXL berettiget til at kræve sine omkostninger i forbindelse med genskabelsen af den oprindelige situation dækket af Kunden. Såfremt Kunden uden IntegrateXL’s samtykke foretager ændringer af eget udstyr eller programmel, og dette øver indflydelse på IntegrateXL’s systemers rette funktioner, er IntegrateXL berettiget til at frakoble Kundens udstyr og kræve sine omkostninger i forbindelse med den opståede situation dækket af Kunden. Når Kunden genskaber den oprindelige situation, forbliver IntegrateXL’s forpligtelser bestående.

11. Reklamation og ansvar
Såfremt det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen. Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for kode og software der leveres af IntegrateXL, og straks at indberette eventuelle mangler til IntegrateXL. Reklamation skal, medmindre andet er aftalt, under alle omstændigheder være IntegrateXL i hænde senest én måned efter levering. Det påhviler IntegrateXL at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter eller udenfor rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan IntegrateXL i stedet til fuld og endelig afgørelse indrømme et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse. Kunden kan, såfremt der er væsentlige mangler, ophæve den pågældende aftale. 

12. Ansvarsbegrænsning
Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af Kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfiguration af softwaren og andre faktorer, og IntegrateXL påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. IntegrateXL garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version. IntegrateXL’s afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

  • Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end IntegrateXL eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
  • Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.
  • Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.
  • Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen.
 

IntegrateXL kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører.

IntegrateXL er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af IT-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

IntegrateXL har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager IntegrateXL sig intet produktansvar.

 IntegrateXL fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at IntegrateXL stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.

13. Force majeure
Hverken IntegrateXL eller Kunden skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til, krig, strejke, lock out, ændret lovgivning, regeringsforbud eller bestemmelser udstedt af EU myndigheder. Såfremt en tidsfrist for IntegrateXL udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan på påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte installationsdag overskrides med 60 arbejdsdage, som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

14. Tvister
Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres af Retten i Århus som aftalt værneting, dog således at dette ikke er til hinder for henvisning til Landsretten eller Sø- og Handelsretten i overensstemmelse med reglerne herfor.

15. Medition
Uanset den anførte vedtagelse om værneting skal enhver tvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse.

16. Lovlighed m.m.
Det system, der er omfattet af den nærværende aftale, må af Kunden kun benyttes til lovlige formål, og må på ingen måde i deres anvendelse krænke en eventuel tredjemands rettigheder. Hvis IntegrateXL af myndighederne bliver gjort opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i nærværende aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Hvis der foretages undersøgelser efter dansk ret, vil IntegrateXL ligeledes være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende punkt er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde IntegrateXL for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. 

17. Tavshedspligt
IntegrateXL, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende aftale. Kunden, konsulenter og andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om IntegrateXL’s forhold, som gælder for IntegrateXL med hensyn til Kundens forhold. Hverken Kunden eller IntegrateXL må uden den anden parts forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om nærværende aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. IntegrateXL er dog berettiget til at nævne Kunden som reference, med mindre Kunden skriftligt har meddelt andet. Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele IntegrateXL, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

VI UNDERSTØTTER MERE END 50 FORSKELLIGE MARKEDSPLADSER

Handelsbetingelser 2